បទយកការណ៍ ស្តីពីការជួសជុលប្រាសាទបាយ័នរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ អាយ ស៊ី ស៊ី អង្គរ

77