ឱកាសការងារសមរម្យ និងការអភិវឌ្ឍមុខជំនាញថ្មីសម្រាប់ទីផ្សារការងារ នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (៣០២)

បទយកការណ៍ស្តីពី ឱកាសការងារសមរម្យ និងការអភិវឌ្ឍមុខជំនាញថ្មីសម្រាប់ទីផ្សារការងារ នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (៣០២)
នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ