សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន លើកទី៥១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ