ការតាំងបង្ហាញ ស្នា និងធ្នូ នៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្ត ឆ្នាំ២០១៨

465

ការតាំងបង្ហាញ ស្នា និងធ្នូ នៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្ត ឆ្នាំ២០១៨ និងការចូលរួមបាញ់ធ្នូពីសំណាក់អ្នកទស្សនា នៅទីតាំងអតីតអង្គរឃ្យុងយូ នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នំា២០១៨។