​ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្ដេច​ព្រះ​មហា​ក្សត្រី ​​ស្ដេច​យាង​មកដ​ល់​មាតុប្រទេស​វិញហើយ នារសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៧

ព្រះករុណា​ ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី ​សព្វព្រះរាជ​ហឫទ័យ​ស្ដេចយាងម​កដល់​មាតុ​ប្រទេស​វិញ​​ហើយ នារសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៧ ប្រកបដោយ​ព្រះរាជ​សុវត្ថិភាព តាមព្រះទី​នាំងយន្ត​ហោះ​ពិសេស

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ