មូលហេតុអ្វីបានជាបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោល?

វីដេអូពិសេស «មូលហេតុអ្វីបានជាបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោល?»

WHY CAMBODIA SUPREME COURT DECIDED TO DISSOLVE THE CAMBODIA NATIONAL RESCUE PARTY?

មានរយៈពេល ៤០នាទី ៤៤វិនាទី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ