សម្តេចធិបតី៖ ការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ គឺជាគោលនយោបាយដ៏ចម្បងសម្រាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាព រៀបចំយន្តការ និងប្រព័ន្ធការងារ ដើម្បីធានាការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានលឿន និងប្រសិទ្ធភាព ដោយបង្ខិតសេវាទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋ។

សម្តេចធិបតី (១០-មិថុនា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ