ឧត្តមមន្រ្តីអាស៊ានរបស់កម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ី ពិភាក្សាអំពីសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន និងគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ភាពជាប្រធានអាស៊ាន-ម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ២០២៥

ឯកឧត្តម គង់ ភោគ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាឧត្តមមន្រ្តីអាស៊ានរបស់កម្ពុជា បានទទួលជួបទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម Dato’ Sri Amran Mohamed Zin ឧត្តមមន្រ្តីអាស៊ាន-ម៉ាឡេស៊ី នៅថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន។ 

ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន និងគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ភាពជាប្រធានអាស៊ាន-ម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ២០២៥។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ