«ប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិ និងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ (អាស៊ីគូដា) នឹងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា ដោយផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបការងារ ពីការពឹងផ្អែកលើក្រដាស (Paper-based) ទៅជាការមិនប្រើក្រដាស (Paperless)»

សម្ដេចធិបតី (០៧-ឧសភា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ