«សារព័ត៌មាន គឺជាអំណាចទី៤ ដែលអំណាចនេះ, ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ត្រូវ គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ, ថែរក្សាសន្តិភាព, ស្ថិរភាព និងផ្តល់ថាមពលឱ្យប្រជាជនធ្វើការសម្រេចចិត្ត ក៏ដូចជា រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព»

សម្ដេចធិបតី (០៣-ឧសភា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ