សម្តេចធិបតី៖ រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគោលការណ៍រក្សា «ចាស់ បង្កើតថ្មី» ហើយដើម្បីធានាថា វិស័យឯកជន រោងចក្រ សហគ្រាស ទទួលបានជោគជ័យ រាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើការងារសំខាន់ៗមួយចំនួន

សម្តេចធិបតី៖ រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគោលការណ៍រក្សា «ចាស់ បង្កើតថ្មី» ហើយដើម្បីធានាថា វិស័យឯកជន រោងចក្រ សហគ្រាស ទទួលបានជោគជ័យ រាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើការងារសំខាន់ៗមួយចំនួន៖
១. ការធានានូវសុខសន្ដិភាព និងស្ថិរភាព
២. ការធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
៣. ការធានាបាននូវធនធានគន្លឹះ (មនុស្ស ទឹក ផ្លូវ ភ្លើង និងបច្ចេកវិទ្យា)
៤. ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគ
៥. ការបង្កើតបរិយាកាសសុខដុមនីយកម្មនៅក្នុងរោងចក្រ សហគ្រាស។

សម្ដេចធិបតី (២៨-មេសា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ