រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសារាចរស្តីពីការរៀបចំទិវាជាតិអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លេីកទី៧ ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមប្រធានបទ ការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ «រៀនឱ្យជាប់ ឱ្យចេះ ឱ្យមានការងារ»

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ