ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូអាស៊ាន-ចិន ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន ប្រចាំអាស៊ាន

   

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ