ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន សូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «កម្ពុជា កម្ចីរហ័ស» ដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអះអាងថា អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានធ្វើការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវ និងមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងបានប្រើប្រាស់រូបសញ្ញា របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន សូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «កម្ពុជា កម្ចីរហ័ស» ដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអះអាងថា អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានធ្វើការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវ និងមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងបានប្រើប្រាស់រូបសញ្ញា របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភូតកុហកធ្វើឱ្យសាធារណជនមានការភាន់ច្រឡំ ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
 
អាស្រ័យហេតុនេះ សូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានជៀសវាងការចាញ់បោក និងមានការខាតបង់ទ្រព្យសម្បតិ្ត ជាយថាហេតុ។


ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ