ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ទទួលបដិ​សណ្ឋារកិច្ច​ប្រមុខ​រដ្ឋសាធា​រណ​រដ្ឋ​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជា​មា​និត​ឡាវ​

277