សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី «លទ្ធផលនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នយោបាយទ្វេភាគីលើកទី ២ រវាងក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់»

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ