ការជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សាបន្ត​តាមរយៈកាស្វែងយល់ អំពីខ្លួនឯង និងពីតម្រូវការក្នុងទីផ្សាការងារនៅ វិទ្យល័យ ហ៊ុន សែន ថ្នល់ទទឹង (២៤០)

បទយកការណ៍ស្តីពី ការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាបន្តតាមរយៈកាស្វែងយល់ អំពីខ្លួនឯង និងពីតម្រូវការក្នុងទីផ្សាការងារនៅ វិទ្យល័យ ហ៊ុន សែន ថ្នល់ទទឹង (២៤០)
នាទីទីភ្នាក់ងាជាតិមុខរបរ និងការងារ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ