ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី បាននាំមកនូវលទ្ធផល ៦ចំណុចសំខានៗ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសមីយ៉ានម៉ា

145