ខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី  ថ្លែងក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល  និងផ្នែកឯកជន 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ