( ២៥ – មិថុនា – ២០១៣ ) World Heritage Committee 37e Session-Phnom Penh Fact Sheet 24 June 2013

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ