( ២១ – មិថុនា – ២០១៣ ) សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័​ត៌មាន​ ស្តីពី​ពិ​ធី​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ ៉កម្ម​វិធី​ផ្លាស់ប្តូរ​វប្បធម៌៉

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ