សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការកំណត់របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ