ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីរបបថែទាំសុខភាពតាមប្រព័ន្ធមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលសម្រាប់បុគ្គលបម្រើការក្នុងសេវាកម្សាន្តទេសចរណ៍ នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ