សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្ដម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ ដំណាក់កាលទី៤៖ «គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម» នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ