ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី បានអនុញ្ញាតិឲ្យឯកឧត្តម ដេវិត គ្រីសស្ដូហ្វ័រ អ្នកជំនាញការពិសេស

776