យើង​ទាំងអស់​គ្នា ត្រូវ​ចូល​រួម​ថែរ​ក្សា សន្តិភាព នយោបាយ សន្តិសុខសង្គម ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ សមិទ្ធផលសង្គម ឱ្យកាន់តែរឺងមាំទ្វេឡើងថែមទៀត

291