សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការអន្តរាគមគាំពារសង្គមដើម្បីឆ្លើយតប នឹងសម្ពាធអតិផរណា (ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២)

Download (PDF, 1.28MB)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ