សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសមូលដ្ឋាន (ដូសទី១ និងដូសទី២) ជូនដល់កុមារដែលមានអាយុ ៣ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ