សេចក្តីណែនាំ លេខៈ៤៩៨សខល របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ក្នុងការរៀបចំពិធីនានា និងកិច្ចការសង្គម នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាល នាថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ក្នុងការរៀបចំពិធីនានា និងកិច្ចការសង្គមនៅកម្ពុជា។

នៅក្នុងបរិការណ៍ដែលកម្ពុជាកំពុងបើកដំណើរការជាបណ្តើរៗនូវសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញ និងអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ក្នុងបរិបទនៃការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូដ-១៩ ការរៀបចំពិធីនានា និងកិច្ចការសង្គមទាំងឡាយ រួមមាន សេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ ប្រពៃណី សាសនា នយោបាយ និងការជួបជុំទូទៅផ្សេងទៀតជាដើម ត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឱ្យបានខ្ជាប់ខ្លួន ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវហានិភ័យជាយថាហេតុ ដែលអាចនាំឱ្យមានការផ្ទុះឡើងវិញនូវការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ បានណែនាំដូចខាងក្រោម៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ