ផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ ពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៨ និងលើកទី៣៩ កិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ និងពិធីប្រគល់តំណែងប្រធានអាស៊ានជូនកម្ពុជា

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ