សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន សម្រាប់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យទាំងអស់ ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ 

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខៈ០៧៣/២១សជណ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន សម្រាប់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យទាំងអស់ ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ (ថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១)

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ