សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល ដោយផ្អាក ជាបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឫអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ និងការជួបជុំ ឫកាប្រមូលផ្តុំ មនុស្សជាលក្ខណៈឯកជន

សេចក្តីសម្រេចលេខៈ២៨៣/២១សសរ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពី ការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល ដោយផ្អាក ជាបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឫអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ និងការជួបជុំ ឫកាប្រមូលផ្តុំ មនុស្សជាលក្ខណៈឯកជន នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់រយៈពេល១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ