ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមលើសេចក្តីណែនាំលេខ០៦/២១ សណ.អ.គ.ច.ច ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តថ្មីនៃសភាពការណ៍នៃការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ