សារាចរលេខៈ០៥ សរ. របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពី ការរៀបចំមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងមណ្ឌលព្យាបាលនៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីទទួលយកពលករខែ្មរដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមព្រំដែនគោក (ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១)

សារាចរលេខៈ០៥ សរ. របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពី ការរៀបចំមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងមណ្ឌលព្យាបាលនៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីទទួលយកពលករខែ្មរដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមព្រំដែនគោក (ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ