សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបង្ការបញ្ហាសុខភាពបណ្តាលមកពីចំណីអាហារ និងចំណីអាហារកកក្នុងបរិបទនៃការរាតត្បាត ជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការបង្ការបញ្ហាសុខភាពបណ្តាលមកពីចំណីអាហារ និងចំណីអាហារកកក្នុងបរិបទនៃការរាតត្បាត ជំងឺកូវីដ-១៩ (ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ