សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតអនុគណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តច្បាប់ចំណុះឱ្យគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីសម្រេច
លេខ៨០សសរ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
ស្តីពី
ការបង្កើតអនុគណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តច្បាប់ចំណុះឱ្យគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩
(ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ