ផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ សន្និសីទសារព័ត៌មាន ផ្សព្វផ្សាយនីតិវិធី និងយន្តការដាក់ព្យាបាលតាមផ្ទះ ចំពោះអ្នកជំងឺកូវីដ-19 កម្រិតស្រាល និងគ្មានរោគសញ្ញា សម្រាប់ភូមិសាស្រ្តរជធានីភ្នំពេញ

សន្និសីទសារព័ត៌មាន ផ្សព្វផ្សាយនីតិវិធី និងយន្តការដាក់ព្យាបាលតាមផ្ទះ ចំពោះអ្នកជំងឺកូវីដ-19 កម្រិតស្រាល និងគ្មានរោគសញ្ញា សម្រាប់ភូមិសាស្រ្តរជធានីភ្នំពេញ។
-ឯកឧត្តម វេជ្ជបណ្ឌិត ង៉ូវកាង រដ្ឋលេខាធិការ
– ឯកឧត្តម សាស្រ្តាចារ្យ ហេង សុធី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
– លោក កើត ឆែ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ – បណ្ឌិត ងី មានហេង ប្រធានមន្ទីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ