ឱកាស​ការងារ​សមរម្យ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​មុខ​ជំនាញ​ថ្មីសម្រាប់ ទីផ្សារ​ការងា​រ​នា​ពេល​​បច្ចុប្បន្ន ពីវិទ្យស្ថាន​​ម្ហូប​អាហារ​កម្ពុជា (២៣៧)

បទយកការណ៍ ស្តីពីឱកាសការងារសមរម្យ និងការអភិវឌ្ឍមុខជំនាញថ្មីសម្រាប់ ទីផ្សារការងារ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន ពីវិទ្យស្ថាន​ម្ហូបអាហារកម្ពុជា (២៣៧)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ