សេចក្តីសម្រេច លេខៈ៥៣ សសរ. ស្តីពី ការបញ្ចប់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបញ្ចប់ការបិទរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេស

417