សេចកី្តប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ជំនួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទរវាង ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស កម្ពុជា ជាមួយឯកឧត្តម ម៉ូតេហ្គី តូស៊ីមីសឺ (MOTEGI Toshimitsu) រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ