ព្រះរាជសារ ជូនជនរួមជាតិជ្រាប អំពីព្រះរាសកម្មភាពដើម្បី ឯករាជ្យ បរិបូរណ៍ នៃកម្ពុជា ទសវត្សរ៍ ១៩៤០-១៩៥០

64