សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ទាត់ចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់…ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនទីឋានលេខាព្រំដែនខ្នាត ១/២៥ ០០០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ