សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការច្រានចោលករណីជនជាតិវៀតណាម មានអាយុ១៨ឆ្នាំ មានកូវី-១៩ ចេញពីកម្ពុជា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ