សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបញ្ចប់សុពលភាពបទបញ្ជាលេខ២ ប.ប.ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស ក្នុងគោលដៅបង្ការ និងទប់ស្កាត់ ការរាត្បាតនៃជំងឺកូវីត-១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ