សារលិខិតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឧិកាសប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកំចាត់រោគរបេងថ្ងៃទី២៤ខែមិនាឆ្នាំ២០២០

124