ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឫទ័យ ទទួលដង្វាយពីសប្បរសជន

48