ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឫទ័យ ទទួលដង្វាយពីសប្បរសជន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ