សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារ​បន្ដរបស់​ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារ​បន្ដរបស់​ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ