ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រស្តេចយាងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យមាឃបូជាក្នុងព្រះបរមរាជវាំង

24