ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឈានចូលទីផ្សាការងារ សម្រាប់សិស្ស​ និសិ្សត និងអ្នកស្វែងការងារធ្វើ នៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (៣៦៣)

បទយកការណ៍ស្តីពី ៖ ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឈានចូលទីផ្សាការងារ សម្រាប់សិស្ស​ និសិ្សត និងអ្នកស្វែងការងារធ្វើ នៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (៣៦៣)

ផលិតដោយ៖ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរប និងការងារ ឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ