ឱកាសទទួលបានការងារសមរម្យ និងកម្មសិក្សាការងារ​នៅក្នុង វេទិកាការងារ​នៅមជ្ឍមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ (៣៦២)

បទយកការណ៍ស្តីពី ឱកាសទទួលបានការងារសមរម្យ និងកម្មសិក្សាការងារ​នៅក្នុង វេទិកាការងារ​នៅមជ្ឍមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ (៣៦២)

ផលិតដោយ៖ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរប និងការងារ ឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ